ประชาสัมพันธ์ “การงดให้อาหารนกพิราบ”

26 ต.ค. 2561      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printตามที่ มีเหตุการณ์ปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีนักท่องเที่ยวให้อาหารนกพิราบจนกลายเป็นปัญหาทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคทั้งที่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแนวทางให้มีการติดป้ายขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ ป้ายเตือนและให้ความรู้ความเข้าในใจในเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มากับนกพิราบ รวมทั้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ที่เป็นเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้มายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้รับทราบ